Běžně mylné představy o životě křesťanů

omyly

Nově znovuzrození mívají často mylné představy o Bohu, životě křesťana a druhých věřících. Podíváme se teď na některé z nich, abychom vyvrátili tyto mýty, které běžně zabraňují křesťanům v růstu a v dozrávání ve víře.

1. Jakmile uvěříte, Bůh za vás vyřeší všechny vaše problémy.

Mnozí noví věřící jsou šokovaní, když se dostaví první nápor seriozních problémů. Tady je realita - křesťanský život není vždycky jednoduchý! Budete stále prožívat výkyvy, výzvy i radosti. Pořád zde budou problémy, které je nutné překonat. Zde je verš, který nabízí povzbuzení věřícím, kteří se ocitli v těžké situaci:

 I Petr 4:12-13
Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dělo něco divného, ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při odhalení jeho slávy.

2. Stát se křesťanem znamená vzdát se všeho zábavného a žít životem plným nařízení.

Neradostná existence sestávající pouze z nařízení není ten pravý křesťanský a plný život, který pro nás Bůh připravil. Tohle spíše popisuje lidmi vymyšlený legalismus. Bůh pro nás naplánoval závratná dobrodružství. Následující verše popisují, co to znamená objevit život v Bohu:

Řím 14:16-18
Ať se nemluví zle o tom, co je pro vás dobré. Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, mír a radost v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě
.

I Kor 2:9
Ale jak je napsáno: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují.

3. Všichni křesťané jsou milující, perfektní lidé.

Hm, nevezme to moc času, abychom objevili, že to není vůbec pravda. Ale když jsme připraveni setkat se s nedokonalostmi a chybami naší nové rodiny v Kristu, ušetříme si budoucí zklamání a bolest. Ačkoliv věřící usilují o to, aby byli jako Ježíš, nikdy nedosáhnou takového stupně posvěcení, dokud nebudou stát před Bohem. Ve skutečnosti Bůh používá naše nedostatky, aby nám dal příležitost “růst” ve víře. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by zde potřeba odpouštět jeden druhému.

Právě tehdy, když se učíme žít v souladu s naší novou rodinou, obrušujeme se navzájem jako brusným papírem. Při tomto procesu prožíváme bolest, ale výsledek je, že se naše hrany zaoblí a uhladí.

Kol 3:13-14
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je společným poutem dokonalosti.

Filip 3:12-14
Ne že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý; usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil; jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši.

4. Zlé věci se nestávají skutečným, posvěceným křesťanům.

Tento bod se podobá tomu prvnímu, pouze zaměření je trochu jiné. Věřící se často domnívají, že když budou žít skutečně zbožný křesťanský život, Bůh je uchrání od všeho utrpení a bolesti. Pavel trpěl hodně:

II Kor 11:24-26
Od židů jsem pětkrát dostal čtyřicet ran bez jedné, třikrát jsem byl zbit holí, jednou ukamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem strávil na širém moři; častokrát na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního rodu, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratry.

Některé skupiny křesťanů věří, že Bůh slíbil zdraví, bohatství a prosperitu těm, kdo žijí “bohulibým” životem. Tyto dary se mohou vyskytnout v našem životě, ale není to odměna za náš dobrý život. Občas prožíváme tragédie, bolest a ztrátu v životě. Není to vždycky v důsledku hříchu, jak se snaží někteří tvrdit, je to spíše k většímu záměru, který hned nemusíme chápat. Možná, že to nikdy nepochopíme, ale vždycky můžeme v těchto těžkých chvílích věřit Bohu a vědět, že on má svoje důvody.

Rick Warren říká v jeho knize “The Purpose Driven Life“ (Účelem řízený život): Ježíš nezemřel na kříži jen proto, abychom my mohli žít v komfortu a v dobře upraveném životě. Jeho záměr je mnohem hlubší: Chce, abychom se mu co nejvíc podobali, než nás vezme k sobě do nebe.

5. Křesťanští pastoři a misionáři jsou mnohem duchovnější než ostatní věřící.

Toto je jemná, ale zato vytrvalá mylná představa, kterou v sobě jako věřící nosíme. Kvůli této mylné představě dáváme pastory a misionáře na “spirituální podstavec”, který je obklopený nerealistickými očekáváními. Když jeden z těchto hrdinů spadne z tohoto námi zkonstruovaného podstavce, mívá to často za následek, že i my padneme - daleko od Boha. Ať se tohle nestane ve vašem životě. Je nutné, abyste se obrnili proti tomuto rafinovanému klamu. Pavel, duchovní otec Timothea, ho učil pravdu, že jsme všichni hříšníci:

I Tim 1:15-16
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první, avšak proto jsem došel milosti, aby Kristus Ježíš na mně prvním ukázal veškerou svoji trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému.

6. Křesťanská církev je vždycky bezpečné místo, kde můžeme každému důvěřovat.

Ačkoliv by to měla být pravda, není tomu tak. Naneštěstí žijeme v padlém světě, ve kterém je přítomné zlo. Ne každý, kdo vkročí mezi křesťany, má čestné úmysly a i ti, kteří přijdou z počátku s dobrými úmysly, se mohou vrátit zpět ke starým hříchům.

I Petr 5:8
Buďte střízliví a bděte! Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.

Mat 10:16
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice.

7. Křesťané by nikdy neměli říct něco, co by mohlo někoho pohoršit či poranit jeho city.

Mnozí noví věřící mají nesprávné pochopení pro pokoru a skromnost. Idea boží pokory v sobě obsahuje také sílu a statečnost, jenomže je to ten druh síly, který je podřízený boží kontrole. Skutečná skromnost rozeznává naši plnou závislost na Bohu a uznává, že sami v sobě nemáme žádnou dobrotu, kromě té, kterou nalezneme v Ježíšovi. Někdy nás láska k Bohu a k našim spolu-bratrům v Ježíšovi a rovněž poslušnost Božímu slovu přinutí vyřknout slova, která mohou poranit něčí city či je urazit. Někteří lidé to nazývají “tough love”- tvrdá láska.

Efes 4:14-15
Abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista.

Přísloví 27:6
Věrně míněné jsou modřiny od přítele, ale polibků od toho, kdo nenávidí, je mnoho.

8. Jako křesťan bys neměl mít nevěřící přátele.

Vždycky mě zarmoutí, když slyším takzvané “ostřílené” věřící učit tento falešný názor nové křesťany. Ano, je pravda, že je nutné odpoutat se od nezdravých vztahů, které měl člověk ve svém minulém, hříšném životě. Tedy alespoň na čas, než bude člověk dostatečně silný, aby vzdoroval minulému způsobu života. Na druhé straně Ježíš, náš příklad, udělal jeho (i naší) misí to, abychom se stýkali s hříšníky. Jak se nám podaří získat zájem těch, kteří potřebují zachránce, když s nimi nebudeme budovat vztah?

I Kor 9:22-23
Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé; všem jsem se stal vším, abych zachránil aspoň některé. Všechno dělám kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem.

9. Křesťané by se neměli těšit z žádného světského požitku.

Věřím, že Bůh to všechno stvořil - ty dobré, zdravé, radostné a zábavné věci, které máme tady na zemi, abychom se z nich radovali. Stěžejní pojem je, abychom se toho všeho nepřidržovali příliš houževnatě. Měli bychom se držet a radovat z těchto všech požehnání s dlaněmi otevřenými a obrácenými vzhůru.

Job 1:21
Řekl (Job): Nahý jsem vyšel z nitra mé matky a nahý se tam navrátím;
Pán dal a Pán vzal. Budiž požehnáno jméno Pánovo.

10. Křesťané se vždycky cítí blízcí Bohu.

Jako nový věřící se můžeš cítit velmi blízký Bohu. Tvoje oči byly otevřeny k úplně novému, vzrušujícímu životu s Bohem. Na druhé straně, měli bychom být připraveni k “suchým sezónám” v naší pouti s Bohem. Ty zaručeně přijdou. Celoživotní pouť s Bohem vyžaduje důvěru a závazek, i když se necítíš příliš blízký Bohu. Ve svých verších David vyjadřuje oběť chválení Boha uprostřed spirituálního sucha:

Žalm 63:1-2
Davidův žalm, když byl v Judské pustině. Bože, ty jsi můj Bůh! Usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi.

Žalm 42:1-3
Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože! Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu! Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří?

Doufám, že vám tento článek pomůže překonat běžné mýty o křesťanském životě a povzbudí vás k duchovnímu růstu a dospělosti.

Autor: Mary Fairchild
Zdroj: Common Misconceptions About the Christian Life

 

 

Czech English French German Polish Russian Slovak

  Novinky

 

14/03/2014, 19:47
demonicka-hudba-v-cirkviVe světě biologie jsme seznámeni s příkladem žáby, kterou když vhodíme do horké vody, okamžite vyskočí. Ovšem, jestliže dáme tutéž...
11/01/2014, 14:58
verime-bibli-anebo-ji-bereme-jako-hezkou-ale-ponekud-nepresnou-snusku-pribehuDnešní lidé by se dali rozdělit zhruba do těchto kategorií: Ti kteří v Boha nevěří vůbec a snaží se v sobě i myšlenku na Jeho...
04/12/2013, 23:01
je-bible-stale-jeste-aktualni-pro-moderniho-clovekaTuto otázku může člověk slyšet v mnoha různých podobách a kombinacích, protože Bible je  stále ještě nejprodávanější knihou na světě,...
21/08/2013, 22:40
180-movieDokumentární film k zamyšlení s českými titulky o potratech a Holokaustu. České titulky se mohou zapnout pod ikonou "CC" v dolní...
08/08/2013, 00:15
buried-treasure-live-before-you-dieKaždý z nás má v sobě od Boha nějaký dar a potenciál. Často ho ale kvůli strachu nevyužijeme. Stále je ale ještě čas to...
19/06/2013, 22:24
hledani-perfektni-cirkveExistuje takový starší vtip, který tvrdí, že jestli hledáte perfektní církev a najdete ji, nepřidávejte se k ní - protože ji...
19/06/2013, 00:02
pekloPřemýšlel jsi někdy nad tím, co s tebou bude, až fyzicky zemřeš? Končí život fyzickou smrtí? Existuje ještě něco po smrti? Existuje...
28/04/2013, 16:18
je-to-co-vychazi-z-nasich-ust-reprezentativni-pro-nase-mysleniVzhledem k tomu, že jsem se v České republice jednak narodila, vyrostla a nyní tam dost často pobývám, mohu svá tvrzení podpořit lety...
11/04/2013, 19:51
proc-nemohou-neverici-chapat-bibliMluv, Pane, tvůj služebník slyší - I Samuel 3:9 Dnes, kdykoliv se člověk otočí, slyší nějaký další nesmyslný „výklad“ Písma. Odkud...

  napište nám

 

Potřebujete modlitbu?

Chtěli byste se nás na něco zeptat?

Opište kod z obrázku