Deset hlavních důvodů proč se nestát křesťanem

thornBěhem mého působení jako pastor jsem slyšel asi všechny námitky proti křesťanství, které tak svět může nabídnout. Zde je to, co já považuji za “deset hlavních námitek” proti tomu, aby se člověk stal křesťanem.

  1. “Vidět je uvěřit. Nikdy jsem Boha neviděl, tak jak mohu vědět, že existuje?”

Nikdo ještě neviděl vítr, ale není pochyb o jeho síle. Nikdo neviděl historii, ale nejsou pochybnosti o jejím dědictví. Nikdo ještě neviděl lidský rozum, a přesto nás to nedělá bez rozumu. Televizní a rádiové vlny nejsou viditelné, ale pokud máme správný přijímač, vidíme jejich výsledek.

Nikdy nevidět Boha není nějaký mocný důvod Ho odmítnout, když už mluvíme o důvodech. Podívejme se, jestli v těch dalších najdeme něco lepšího.

  1. “Možná, že jsem porušil desatero, ale zato dělám pro lidi dobré věci. Jestli je Bůh spravedlivý, tak by se ty váhy měly vybalancovat.”

Jediný pohled na holywoodskou morálku by měl toto vyvrátit. Tito lidé žijí v mládí nemravně a pak později v životě začnou dávat prostředky na AIDS výzkum apod. V jejich myslích také vybalancovávají váhy. Páchali zlo, ale teď, panečku, konají dobro.

Takhle to nefunguje ani před nedokonalým soudcem u sekulárního soudu - pokud je ten soudce poctivý. A podplácení soudce dobrými skutky je pořád podplácení.

Když se srovnáváte s jinými lidmi, můžete být lepší, než někteří, ale zase horší, než někteří jiní.

Jenže Bůh nás bude soudit na základě Jeho spravedlivého charakteru, který jsme my porušili. Proto nám dal těch “Velkých deset”. Ty nám ukazují, jak dobří bychom museli být, abychom si zasloužili Boží souhlas na základě našich dobrých skutků. Proto Bůh nemůže soudit podle “křivky”. Bůh říká: “Každý, kdo dodrží celý Zákon, ale poruší jej, byť v jediném bodě, stává se vinným z porušení celého Zákona” (Jakub 2:10).

Jelikož nikdo z nás nemůže být dostatečně dobrý tak, aby mohl být měřen Jeho perfektním charakterem, Bůh zvolil přijít na Zem v osobě Ježíše a zemřel za nás. A tímto činem nám zakoupil odpuštění - pro každého člověka na světě. Nám už zbývá jen uznat, že jsme porušili Jeho zákon, obrátit se k Bohu a přijmout Jeho bezplatný pardon.

  1. Křesťanství potlačuje ženy.

Tato námitka je vzata z kontextu o křesťanském manželství. Efes 5:22 říká: “Ženy, podřiďte se svým manželům, tak jako se podřizujete Bohu.“ Jenže tato skeptická námitka zkolabuje, když se dá do plného kontextu.

Efes 5:25 nařizuje manželům: “Manželé, milujte svoje ženy tak, jako Kristus miloval církev a vydal se sám pro ni.”

To je sotva nějaké utiskování podrobit se někomu, kdo miluje obětní láskou. Naopak, je to příručka definice lásky - hlavní klíč k porozumění manželství.

  1. Bible byla napsána lidmi.

Jako námitka, tahle je zdaleka ta nejsměšnější. Když píšete dopis, píšete jej vy anebo vaše pero?

Když teď píši tohle, píši to nebo můj počítač? Samozřejmě, že to pero či počítač jsou instrumenty, ne autoři. Stejný princip platí pro ty, co psali Bibli. Byli nástroji, kdežto Boží Duch byl autorem.

Bible sama o sobě prohlašuje, že “všechny její části byly dány Boží inspirací” (II Tim 3:16). Pisatelé Bible se rekrutovali z pastýřů, králů a rybářů, ale všech 66 knih umožňuje číst Bibli jako jednotlivý, harmonický příběh pocházející od jediného autora.

Bůh nám “hodil rukavici”, jestli je Jeho slovo pravdivé či ne. Bůh řekl Mojžíšovi: V srdci si asi říkáš, “jak poznáme slovo, které Pán nepromluvil?” Nuže, promluví-li prorok Pánovým jménem a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Pán (Deut 18:21-22).

Každé proroctví vyslovené v Bibli o speciálních událostech či místech se naplnilo do posledního písmenka. Některá jsou ještě nenaplněná, protože ještě nepřišel jejich čas. Historický rekord zaznamenává 100% přesnost. Proto máme v Bibli pouze ty knihy, které prokázaly svoji autentičnost naplněním proroctví v nich vyslovených. Více než 300 proroctví bylo naplněno ve zrození, životě, smrti a vzkříšení Ježíše, našeho Zachránce.

  1. Církve jsou plné pokrytců.

Slovo hypocrite pochází z řeckého slova herec nebo předstíratel. Pokrytectví je praxe, při které člověk předstírá víru, city či ctnosti, které nemá.

Tělo Kristovo je stavěno na skutečných věřících - církve (kostely) jsou budovy, kde se věřící shromažďují. Sedět v kostele neudělá z žádného věřícího nic víc, než by sezení v garáži udělalo z někoho auto.

Ježíš si už roztřídí pravé věřící od předstírajících, až na to dojde čas. Otázka není, do které církve/kostela chodíš, ale na koho se spoléháš se svou záchranou. Na kostel? Nebo na Ježíše?

  1. Křesťané si myslí, že jsou lepší, než nevěřící.

Tohle je další námitka zrozená z neznalosti Písma a povahy záchrany. Nikde v Bibli nenajdete zmínku o tom, že křesťané jsou lepší lidé, než nevěřící. Člověk, věřící v Ježíše je hříšník, kterému bylo odpuštěno. Nevěřící je hříšník, kterému odpuštěno není. Jenže skutečný křesťan ví, že mu bylo odpuštěno jen díky nezasloužené Boží milosti.

Petr zradil Ježíše třikrát svým zapřením. Jidáš Ho zradil jen jednou. Petr je na tom ovšem neskonale lépe než Jidáš, neboť uvěřil, litoval a bylo mu odpuštěno. Jidáš nikoliv.

Dva vrazi byli ukřižováni a viseli vedle Ježíše. Jeden z nich se obrátil a vyjádřil svou víru takto: ”Pane, vzpomeň si na mně, až budeš ve tvém království.” Ježíš okamžitě odpověděl: “Amen, ještě dnes se mnou budeš v ráji.”

S použitím analogie, představte si dva parašutisty. Jeden má fungující padák, ten druhý ne. To neudělá z toho s dobrým padákem lepšího parašutistu, ale je určitě rozumnější než ten druhý chlapík.

  1. Ve světě je příliš mnoho utrpení, než aby existoval milující Bůh.

Bible nám říká, že Bůh proklel Zemi za Adamův přestupek. Plevel je prokletí. Zrovna tak nemoci. Hřích a utrpení nemohou být rozděleny. Písmo nás informuje, že žijeme v padlém stvoření. Ti, co porozumějí zprávě Písma, dychtivě čekají na nové nebe a novou zemi, kde bydlí spravedlnost.

V tomto Království, které přijde, nebude žádná bolest, žádné utrpení, choroby či smrt. Kdyby to všechno neexistovalo zde, pak by nebylo nutné zrušit nynější stav a také Ježíšova oběť by byla zbytečná.

Milující Bůh? Jan 15:13 říká: “Nikdo nemá větší lásku, než ten, který položí svůj život za své přátele.”

  1. Křesťanství není férové. A co ti lidé, kteří nikdy neslyšeli Dobrou zprávu? Půjdou všichni do pekla, protože nikdy neslyšeli o Ježíšovi?

Nikdo nebude zatracený proto, že neslyšel o Ježíšovi. “Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o Jeho díle, takže nemají výmluvu” (Řím 1:18-20). A také slibuje: “ Budete mě hledat a najdete Mě, když Mě hledáte celým svým srdcem” (Jer 29:13).

Jak vidíte, Bůh přivádí každého k “Božímu uvědomění” skrze svědectví Jeho Stvoření. Když člověk, kdekoliv, v jakékoliv kultuře přijde k Božímu uvědomění - a přeje si poznat Boha, Bůh pohne nebem a zemí, aby se k němu pravda dostala. Jestliže zemře bez toho, že by slyšel o Ježíšovi, je to proto, že nechtěl poznat pravého Boha.

  1. Zkusil jsem číst Bibli a nerozuměl jsem jí.

Písmo nám říká, že “tělesný” člověk nemůže chápat věci Ducha svatého. Většina Evropanů má potíže rozumět čínštině. Ovšem dítě, které se narodí do čínské rodiny, rozumí brzy každé slovo.

Každý člověk je narozený živý fyzicky, ale mrtvý duchovně. Bůh je Duch a my musíme mít stejný druh života, abychom Mu mohli porozumět. Proto také Ježíš říkal velmi náboženskému člověku: “Pokud člověk není zplozený shora, nemůže chápat Boží věci.”

I nevzdělaný člověk, který věří v Ježíše a je shora zplozen duchovně, začne Bibli okamžitě chápat.

  1. Křesťané jsou hříšníci, podle jejich vlastního učení. Tak jaký je rozdíl mezi křesťanem, který hřeší a nevěřícím?

Tato námitka je mylná ve své podstatě. Když je křesťan shora zplozený a dostane novou přirozenost, Duch svatý v něm začne žít od momentu jeho nového duchovního zrodu. Pořád má ještě v sobě starou povahu, která touží hřešit. Když neodolá pokušení a nespolehne se na Ducha svatého, hřeší.

Rozdíl je ovšem v tom, že křesťan už nemůže být šťastný v hříchu. Stane se bezútěšný a chce se navrátit do Boží společnosti. Jakmile přizná svůj hřích, Bůh mu odpustí a přijme ho zpět do přátelského vztahu. Ačkoliv se může vyřadit ze společenství, nemůže ztratit svůj vztah k Bohu. Ten byl zajištěn navždy smrtí Ježíše, který za něho zemřel. Bůh nezapře dítě, které vykoupil vlastní krví.

Těch deset důvodů proč se nestát křesťanem je proto deset důvodů, abyste, pokud jste to již neudělal, klekl na kolena a přijal dar odpuštění, který Ježíš zaplatil Jeho smrtí za vás.

Nestanete se v tomto životě perfektní, ale budete mít nové touhy a sílu, které vám pomohou být progresivně lepší. A na konci svého života půjdete žít s Bohem na věčnost.


Autor:
Hal Lindsey

Czech English French German Polish Russian Slovak

  Novinky

 

14/03/2014, 19:47
demonicka-hudba-v-cirkviVe světě biologie jsme seznámeni s příkladem žáby, kterou když vhodíme do horké vody, okamžite vyskočí. Ovšem, jestliže dáme tutéž...
11/01/2014, 14:58
verime-bibli-anebo-ji-bereme-jako-hezkou-ale-ponekud-nepresnou-snusku-pribehuDnešní lidé by se dali rozdělit zhruba do těchto kategorií: Ti kteří v Boha nevěří vůbec a snaží se v sobě i myšlenku na Jeho...
04/12/2013, 23:01
je-bible-stale-jeste-aktualni-pro-moderniho-clovekaTuto otázku může člověk slyšet v mnoha různých podobách a kombinacích, protože Bible je  stále ještě nejprodávanější knihou na světě,...
21/08/2013, 22:40
180-movieDokumentární film k zamyšlení s českými titulky o potratech a Holokaustu. České titulky se mohou zapnout pod ikonou "CC" v dolní...
08/08/2013, 00:15
buried-treasure-live-before-you-dieKaždý z nás má v sobě od Boha nějaký dar a potenciál. Často ho ale kvůli strachu nevyužijeme. Stále je ale ještě čas to...
19/06/2013, 22:24
hledani-perfektni-cirkveExistuje takový starší vtip, který tvrdí, že jestli hledáte perfektní církev a najdete ji, nepřidávejte se k ní - protože ji...
19/06/2013, 00:02
pekloPřemýšlel jsi někdy nad tím, co s tebou bude, až fyzicky zemřeš? Končí život fyzickou smrtí? Existuje ještě něco po smrti? Existuje...
28/04/2013, 16:18
je-to-co-vychazi-z-nasich-ust-reprezentativni-pro-nase-mysleniVzhledem k tomu, že jsem se v České republice jednak narodila, vyrostla a nyní tam dost často pobývám, mohu svá tvrzení podpořit lety...
11/04/2013, 19:51
proc-nemohou-neverici-chapat-bibliMluv, Pane, tvůj služebník slyší - I Samuel 3:9 Dnes, kdykoliv se člověk otočí, slyší nějaký další nesmyslný „výklad“ Písma. Odkud...

  napište nám

 

Potřebujete modlitbu?

Chtěli byste se nás na něco zeptat?

Opište kod z obrázku