Věříme Bibli, anebo ji bereme jako hezkou, ale poněkud nepřesnou snůšku příběhů?

Dnešní lidé by se dali rozdělit zhruba do těchto kategorií:

 1. Ti kteří v Boha nevěří vůbec a snaží se v sobě i myšlenku na Jeho existenci potlačit.
 2. Lidé, kteří věří v něco, třeba v neurčitého (neosobního) Boha, který s námi nemá co dělat.
 3. Agnostikové, pro které je právě hledání smyslem života.
 4. Vědečtí věřící, kteří dávají přednost evoluci, jako nástroji k našemu vývoji, i když připouští, že autorství počátečního stvoření by snad mohlo být přičteno Bohu.
 5. Pak jsou věřící, kteří sice berou část Bible, ale neuznávají nic, co není psáno a chápáno jako LÁSKA (jimi samými).
 6. Dále jsou věřící, kteří nemají potřebu znát Bibli a stačí jim to, co slyší od kazatele.
 7. A nakonec jsou zde věřící, kteří berou Bibli za bernou minci jako Slovo Boží a berou ji doslovně, i když vědí, že některé knihy v Bibli jsou poetické (Píseň písní), nebo poučné (Jób). Ovšem i tyto dvě knihy jsou Slovo Boží.

Proč to zde tak obšírně rozvádíme? Máme dojem, že je nutné podívat se na všechny shora jmenované kategorie trochu podrobněji a ujasnit si, jaký kdo má přístup k Písmu.

 1. Nevíra v Boha je poměrně nová idea, která vznikla ve své masové podobě teprve před několika staletími. Sekulární humanismus vydatně pohnojil toto, předtím pole neorané. Je nezbytné klást si otázku - z jakého důvodu lidé nechtějí věřit? Je zde řada důvodů a nelze je všechny vyčerpat v tomto krátkém článku, ale vyjmenujme aspoň některé z nich: Když budu věřit, že je Bůh, který je vševědoucí a který dal lidstvu jasné zákony o tom, jak se chovat k bližnímu, pak se budu muset těmito přikázáními řídit a to by silně narušilo můj životní styl. Nemohl bych žít tak, jak chci já a byl bych povolán k zodpovědnosti za to, jak jsem žil zde na Zemi. Takže raději věřit nebudu a tím pádem není co řešit. To, co říká Pavel v Dopise Římanům 1: 19-20 se mně nebude týkat. Vždyť to, co lze o Bohu poznat je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o Jeho díle, takže nemají výmluvu. To je v podstatě ta nejběžnější výmluva, proč nevěřit.

Jeden ze silných argumentů proti víře také bývá, že je to za a) nelogické, za b) nevědecké a za c) je to pro lidi, kteří potřebují nějaké mentální berličky. Vyjadřuje to “nadřazenost” dotyčného nad těmi chudáky, kteří nechápou, jak krásně všechno věda vysvětluje a jak dotyčný s pomocí berliček vědy tím pádem nepotřebuje duchovní berličky. Fakt, že například evoluční teorie je přesně to, co říká, že je - teorie a že není dokázaná a že právě věda, zejména biologie ukazuje čím dál tím jasněji, že evoluce stojí na velmi vratkých nohách, i když se nás její zastánci snaží přesvědčit o opaku. Jediná možnost, jak udržet teorii evoluce při životě je zakázat učit opak (stvoření) ve školách. Pokud se člověk dostane do diskuze o evoluci, nastanou dvě možné situace. Buď je člověku řečeno, že se dotyčný nebude bavit s někým, kdo má pochybnosti o evoluční teorii, nebo na něj vychrlí řadu velmi nepodložených závěrů, které předkládá jako doložená fakta.

Další běžný důvod nevíry je zakořeněný v našem dětství. Pokud byl Bůh používán rodiči jako nějaká postavička hrůzy se vševidícím okem, namířeným speciálně na dítka, aby je “potrestal” za neposlušnost, lhaní, či jiný dětský přestupek, není divu, že jako dospělý jedinec člověk takového Boha odvrhne a odmítne být nadále pod policejním dohledem vševidícího oka. Takovému člověku nikdo nevysvětlil a neukázal, že Bůh ho miluje i s těmi prohřešky (i když nemiluje přímo ty prohřešky) a že si nepřeje nic víc, než aby s Ním dotyčný volil vytvořit vztah Otce a dítěte. Není tedy divu, že mnoho lidí zavrhlo představu zlého Boha a pak už se nedostali přes tuto překážku a zůstali na zamrzlém bodě. No a když k tomu u některých lidí přidáme negativní zkušenosti ze styku s církevními činiteli, není divu, že mnozí odvrhli představu Boha jako ošklivý sen. Takže, jak je zřejmé, je zde řada důvodů proč nevěřit, tedy v představě většiny lidí.

 1. Další kategorie jsou lidé, kteří v něco věří. Může to být vesmírná energie, nějaká síla a podobně, jenom né osobní a přesně definovaný Bůh. Mnozí lidé si rovněž pletou stvoření s Jeho stvořitelem a uctívají přírodu, protože je to snažší a viditelné. Strom lze v lese vidět, Boha ne. Tím není řečeno, že bychom neměli mít v úctě Boží stvoření - přírodu a chovat se k ní jako ochránci a hospodáři, kteroužto funkci obdržel Adam už v Ráji a tím pádem tato úloha přešla na nás. Problém nastane, když si pleteme stvoření se Stvořitelem.

Lidé, kteří jsou ochotní uznat nějakého neosobního Boha v Něm nevidí někoho, kdo zná i počet vlasů na jejich hlavě (Matouš 10: 29-31)Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás jsou pak spočteny i všechny vlasy na vaší hlavě.....). Je to (podle nich) přijatelnější alternativa než Bůh, který je aktivně zúčastněný na jejich životě.

 1. Potom tu máme agnostiky. Thomas Henry Huxley, moderní otec agnosticismu >tím chtěl zřejmě ukázat, že nemá jistotu o existenci Boha. Další krok byl už pak ateismus. Ateisté >VĚDÍ, >že Bůh neexistuje. Je ovšem řada lidí, kteří hledají odpověď na to, zda Bůh existuje či ne a každý z nich má svou vlastní metodu. Někteří zaplétají do hledání UFO jako možnou odpověď, jiní zase pilně pátrají v knihách jiných náboženství a kultur, aby našli odpověď, přičemž se většinou ve svém pátrání po pravdě vyhýbají Bibli. Cílem není ani tak dopátrat se pravdy, jako spíše zabývat se procesem hledání, který se tak vlastně stává cílem.
 1. Poměrně početná je skupina lidí, kteří sice v Boha věří, ale už ne v celou Bibli. Dokážou jedním dechem přiznat, že Bůh sice existuje a patrně měl také prsty ve Stvoření vesmíru, ale potom dal ruce pryč a nechal evoluci a vědu dokončit to, co započal. Cokoliv v Bibli, co se neshoduje s jejich pojetím vědeckých výdobytků, je prostě zařazeno do kategorie “Starých pověstí českých.” Podle těchto věřících se věda nemůže mýlit, kdežto Bůh ano.
 1. Populární je skupina věřících, kteří pokládají speciálně Starou smlouvu za kruté povídání o izraelském národě a o tom, co jim “starozákonní“ Bůh nařizoval, aby udělali se sousedními, pohanskými národy. Tito věřící uznávají pouze “novozákonního Boha”, který se podle nich liší od toho “starého.” Odmítají vzít na vědomí, že je jenom jeden Bůh a to ten stejný včera, dnes a na věky a že je to tentýž milující Otec, který stvořil Vesmír a dal nám svého Syna, aby nám otevřel cestu zpět k Otci. Většinou čtou Bibli bez znalosti kontextu a mají k ní velmi humanistický přístup. Sociální spravedlnost a vše pohlcující láska jsou stavěny, bez ohledu na souvislosti na první místo. Tím pádem je nutné přeskočit vše, co Bůh říká o tom kdo nevejde, z důvodu setrvání ve hříchu do Království nebeského. Je to vcelku dost dlouhá listina a jmenuje řadu hříchů, které dnes lidé považují spíše za pozitivní a správné než za hřích. Jistě, Bůh po nás chce, abychom k sobě byli spravedliví a navzájem se milovali, ale to není totéž jako nechat každého dělat si co chce, ať už to má zlé následky pro něj či pro druhé.
 1. Řada věřících se nenamáhá seznámit se s Biblí osobně, prostě spoléhají na to, že to co se jim řekne buď v kostele nebo ve shromáždění, je pravda a není nutné to nějak porovnávat s Biblí. Když přijdete do kteréhokoliv sboru (shromáždění), poznáte, jestli věřící spoléhají na to co se jim řekne, nebo jestli automaticky otevírají Bibli, když kazatel začne hovořit. Tady nejde o to, že by nevěřili Písmu, ale o to, že člověk je omylný a tudíž může říct něco, co s Písmem nemusí souhlasit.
 1. A tak přicházíme k té poslední, shora uvedené kategorii, která se skládá z věřících, beroucích Bibli doslovně. Pokud chce mít člověk opravdu intimní vztah s Otcem, je především nutné, aby měl naprostou důvěru v to, co Bůh - Otec říká v knize, kterou nám dal. Jestliže Mu věříme jenom něco, pak se skutečně intimní vztah nemůže vytvořit, protože není budován na důvěře. Jestli Bohu říkáme - no jo, něco v té Bibli je OK, ale některé pasáže jsou pro mně nestravitelné a některé dokonce kruté a zlé. Pak Mu zároveň říkáme, že v Něho nemáme důvěru a věříme buď víc vědě nebo lidem, i když lidé jsou omylní a věda jakbysmet. Bůh omylný není, v tom je rozdíl mezi Ním a námi.

Pokud někdo chce vidět Bibli jako starobylý zákoník, který už dávno neplatí a tudíž na něj není nutno brát ohled a ne jako “manuál,” který nám Bůh dal, aby nám usnadnil život zde na Zemi mezi sebou; aby nám řekl něco o našem původu a také o tom, jak dojít v Jeho očích ospravedlnění, pak ovšem Bible není pro tohoto jedince směrodatná.

Pro věřící, kteří plně důvěřují Bohu, je Bible nutností, aby mohli žít plným a radostným životem a aby jednou, až dojdou na konec své cesty jim Bůh mohl říct: Správně, služebníku dobrý a věrný, s málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého Pána (Matouš 25: 23).

Myslíme si, že je dobré zamyslet se nad tím, jak pohlížíme na Bibli a co pro nás znamená. 

Autor: Eva Meysenburg