Démonická hudba v církvi

Ve světě biologie jsme seznámeni s příkladem žáby, kterou když vhodíme do horké vody, okamžite vyskočí. Ovšem, jestliže dáme tutéž žábu do studené vody, kterou budeme postupně zahřívat, žába bude po chvíli uvařená a zahyne.

Náboženský rock and roll je jako ta žába a voda. Termín “rock and roll” znamená smilnění. Je to pouliční výraz pro sexualní nemorálnost. Zničil už hodně životů mládeže sebevraždou, užíváním drog, nemravností, perverzitou, satanismem, atd. Naneštěstí žijeme ve dnech, kdy církevní vedoucí a křesťané dovolují démonické hudbě vetřít se do jejich kostelů prohlašujíce, že tato hudba je svatá a posvěcená, poněvadž text je změněný a jsou v něm “náboženská” slova. Kam se ztratilo duchovní rozlišování mezi křesťany? Ztrácejí snad věřící schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem? Pouhý fakt, že se tato démonická hudba dostala přes práh kostelů je důkaz o morálním a duchovním úpadku zachvacujícím dnešní tělo Kristovo. Jsme zavaleni hard rockem, acid rockem, punk rockem, new wave a heavy metal muzikou, která se skrývá pod převlečením do náboženského rock and rollu.

Bůh říká toto:
„Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.” (Deutronomium 5:29)

Satan byl stvořen jako překrásné stvoření plné hudby: „Byl jsi v Edenu, v zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata“... (Ezechiel 28:13). Protože hudba byla v jeho bytosti, jsme tak naivní, že si nedovedeme představit, že ji bude používat k oklamání a zotročení?

Náboženskými rockery je nám předkládáno, že musíme vypadat a znít jako svět kolem nás, aby se nám podařilo dotknout se mládeže dnešní generace. Říkají, že mnozí mladí lidé nechtějí poslouchat Evangelium a jít do kostela, takže se s nimi musíme sejít na společném základě. Ten společný základ má být rock and roll. Jinými slovy nám tvrdí, že Boží Slovo už není dostatečné jak pro mladé, tak pro starší. Jestliže je tohle pravda, tak bychom měli otevřít bary, abychom se mohli dotknout všech pijanů. Také by bylo nutné otevřít pornografické obchody, abychom se mohli přiblížit těm, kdo si libují v obscénnosti. Máme se snížit na jejich úroveň, abychom je přivedli k Pánu Ježíši? A co když zlo přinese nakonec dobro? Co je trochu kompromisu s Božími standardy a svatostí a odděleností od světského, když to vyústí v záchranu duší? Tento druh uvažování je jedna z démonických doktrín a křesťané ji akceptují.

Copak to nedává smysl, že ta stejná Bible, která úspěšně působila až do dneška, bude pokračovat ve svém působení jak na dnešní mladé, tak i na starší lidi? Kolik křesťanů miluje Boží lid natolik, aby řekli: “A konec! Vyhoďte tuto démonickou špínu z církve zpátky do pekla, kam patří?” Uvědomujete si, že tak před deseti lety by tato zlá hudba neměla ani vzdálenou šanci být považována za vhodnou metodu, jak chválit a oslavovat Boha? Tento druh hudby by byl okamžitě vyloučen z každého kostela. Čeho jsme dnes svědky je duchovní a morální degenerace, která ovlivňuje křesťany až k bodu, kdy mnozí už nedokáží rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Křesťané nebyli osvobozeni od hříchu a pekla, aby se mohli věnovat ohavnostem. Bůh si přeje, aby Jeho lid žil svatý život, odloučený od zla tohoto světa.

OVOCE KŘESŤANSKÉHO ROCKU

Tohle je částečná listina zlých plodů náboženské rock´n´rollové hudby. Neni ani zdaleka vyčerpávající.

SOUHLAS: Je zde zcela jasný nátlak přizpůsobit se okolnímu světu, namísto toho, aby člověk byl oddělený od bezbožného vlivu. Křesťanský rock je levná imitace světského rock ´n´ rollu. Křesťanští rockeři stejně jako jejich světské protějšky, hrají jejich hudbu na stejné úrovni ohlušující hlasitosti a přinášejí stejnou atmosféru nočních klubů s barevnými světly, kouřením trávy a speciálními efekty. Neuvědomují si, že imitováním světského rocku nepřímo dávají souhlas s jejich typem morality a životního stylu. Výsledkem je, že se stávají stezkou ke zhoubě pro ostatní. Poznámka: Důvod, proč je rocková hudba hrána tak hlučně je: při vysokých decibelech je posluchačovo svědomí a zábrany otupeny. Tato osoba může být snadněji naprogramována na satanický standard místo na Boží.

Co říká Bůh na všechen ten kompromis a přátelení se se zlem? V 2. Korintským 6:14-17 Bůh říká:
„Nenechte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'
A proto 'vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán a ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu a budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Pán zastupů'. “Po přečtení tohoto můžeme vidět, že oddělit se od zlého neznamená kopírovat to, co nám rocková křesťanská scéna předkládá. A znovu, kam se ztratilo rozpoznávání dobrého a zlého v církvi?

SEKULÁRNÍ ROCK 'N' ROLL: Jeden ze zaručených plodů křesťanského rocku je, že vede jeho následovníky zpět k sekulárnímu rocku. Mnozí mladí křesťané mají vedle křesťanského rocku alba sekulárního rocku a také poslouchají stanice, kde se rock hraje. Na některých křesťanských rockových koncertech hraje skupina prvně světský rock, aby naladila posluchače. Toto vystavuje křesťanskou mládež všelijakým formám démonické špíny a určitě je ovlivní v negativním smyslu. Nebezpečí spočívá v tom, že křesťanský rock odvádí mládež od Boha, svatosti a odděleného životního stylu právě tak jako sekulární rock vede lidi do náruče Satana. Bůh to říká jasně v Listu Jakuba 4:4Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.”

Z jakého důvodu by chtěl křesťan poslouchat světský rock and roll?

Protože nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla.“ (Kazatel 8:11)..., nebo možná ve skutečnosti nemilují Ježíše..., nebo možná nejsou opravdu shora zplozeni a jen povrchně se prohlašují za křesťany.

Rocková hudba přichází v balíčku. Posluchači se nedostane jen hudby. Časem se ukáže jeden či několik plodů zla v životě tohoto posluchače:

Rebelie - sebevražda - homosexualita - násilí - nemorálnost - rouhání se - drogy - okultní praktiky - světskost.

Vliv této hudby ovlivňuje v negativním, ne biblickém smyslu morálku, hodnoty a filozofii života takového člověka. Jak to ta hudba dokáže? Tato hudba fascinuje/hypnotizuje posluchače, zatímco Satan předává jeho bezbožné texty, morálku a standardy do jeho mysli buď přímo nebo pod maskováním.

Neexistují žádné neutrální světské rock and roll skupiny.

Žádný světský rock není neutrální a vhodný pro křesťanské posluchače. Proč? Každá skupina má buď přímo nebo nepřímo písně s texty, které podle Božího standardu povzbuzují jedno nebo více z nasledujícího: rebelie, nemorálnost, užívání narkotik, okultismus, sebevražda, násilí a rouhání se. Zkuste jmenovat jedinou skupinu, která nepovzbuzuje k tomu shora uvedenému v žádném smyslu. Pochybuji, že nějakou takovou najdete.

Dokáže rocková hudba přinést: svatost a čistotu, hlad po Ježíši, pokorné, zkroušené srdce, usvědčení z vlastní hříšnosti a všeobecně atmosféru, která ctí Krista? Zaručeně ne! Jestliže rocková muzika nepřináší žádný z těchto plodů, přináší spíše opak toho všeho, proč by křesťan chtěl takové hudbě naslouchat?

ROUHAVÉ POPŘENÍ
Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku.“ (Titus 1:16)

Křesťanští rockoví muzikanti prohlašují mnohá vyznání o Ježíši Kristu, ale jakmile jejich hudba začne hrát, nastane změna, jako kdyby byli pod vlivem ducha Elvise Presleyho. Ježíš varuje v Matouši 7:21-23Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského, pouze ti, kteří dělají vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí budou v ten den říkat Pane, Pane, cožpak jsme neprorokovali v tvém jménu? A v tvém jménu nevymítali démony? A nedělali v tvém jménu zázraky? A tehdy já k nim prohlásím, já vás nikdy neznal: odejděte ode mne, vy, kteří jste se oddávali nespravedlnosti.” Podle tohoto verše víme, že je potřeba mnohem víc než jen hovořit v Ježíšově jménu.

V křesťanském rocku máme mnoho lidí, kteří často prohlašují Ježíšovo jméno, ale jejich skutky Ho popírají. Jdou na pódium a hovoří o Pánu Ježíši Kristu, ale pak hrají hudbu, která je spojena s rebelií, sexuální nemorálností, perverzí a nihilismem. Oblékají se do sado-masochistických sak a kalhot posetých cvočky a zženšťují muže náušnicemi, dlouhými vlasy a make-upem. Tohle všechno popírá jejich slova.

Když člověk komunikuje s druhými, skládá se jeho jednání ze slovní a projevové části. Aby bylo poselství jasně srozumitelné, musí být obě části v souladu. Jestliže je zde rozpor mezi oběma částmi, lidé uvěří té projevové části dřív než té slovní.

“Křesťanský rock” je destruktivní pro tělo Kristovo a zavádí lidi do smyslnosti a kompromisu. Jestliže opravdu milujete našeho Pána Ježíše Krista a jste zapleteni do této hudby, poslechněte našeho Pána a vzdejte se těchto nečistých věcí.

Už teď máme: křesťanský rock, křesťanský new wave, křesťanský heavy metal, křesťanský punk. Co budou tito rebelové propagovat jako další? Křesťanské užívání drog, křesťanské čarodějnictví, křesťanskou pornografii?

Není možné slovy prohlašovat Ježíše Krista a skutky Ho popírat.

Autor: Alan Yasko a Ed Prior

 

Czech English French German Polish Russian Slovak

  Novinky

 

14/03/2014, 19:47
demonicka-hudba-v-cirkviVe světě biologie jsme seznámeni s příkladem žáby, kterou když vhodíme do horké vody, okamžite vyskočí. Ovšem, jestliže dáme tutéž...
11/01/2014, 14:58
verime-bibli-anebo-ji-bereme-jako-hezkou-ale-ponekud-nepresnou-snusku-pribehuDnešní lidé by se dali rozdělit zhruba do těchto kategorií: Ti kteří v Boha nevěří vůbec a snaží se v sobě i myšlenku na Jeho...
04/12/2013, 23:01
je-bible-stale-jeste-aktualni-pro-moderniho-clovekaTuto otázku může člověk slyšet v mnoha různých podobách a kombinacích, protože Bible je  stále ještě nejprodávanější knihou na světě,...
21/08/2013, 22:40
180-movieDokumentární film k zamyšlení s českými titulky o potratech a Holokaustu. České titulky se mohou zapnout pod ikonou "CC" v dolní...
08/08/2013, 00:15
buried-treasure-live-before-you-dieKaždý z nás má v sobě od Boha nějaký dar a potenciál. Často ho ale kvůli strachu nevyužijeme. Stále je ale ještě čas to...
19/06/2013, 22:24
hledani-perfektni-cirkveExistuje takový starší vtip, který tvrdí, že jestli hledáte perfektní církev a najdete ji, nepřidávejte se k ní - protože ji...
19/06/2013, 00:02
pekloPřemýšlel jsi někdy nad tím, co s tebou bude, až fyzicky zemřeš? Končí život fyzickou smrtí? Existuje ještě něco po smrti? Existuje...
28/04/2013, 16:18
je-to-co-vychazi-z-nasich-ust-reprezentativni-pro-nase-mysleniVzhledem k tomu, že jsem se v České republice jednak narodila, vyrostla a nyní tam dost často pobývám, mohu svá tvrzení podpořit lety...
11/04/2013, 19:51
proc-nemohou-neverici-chapat-bibliMluv, Pane, tvůj služebník slyší - I Samuel 3:9 Dnes, kdykoliv se člověk otočí, slyší nějaký další nesmyslný „výklad“ Písma. Odkud...

  napište nám

 

Potřebujete modlitbu?

Chtěli byste se nás na něco zeptat?

Opište kod z obrázku